Vereniging

De juridische rechtsvorm van Woonmeij is een vereniging. Bekijk hier de statuten van onze vereniging. 

Jaarverslagen

Lees hier onze jaarverslagen. 

Leden

Hoofdstuk II van onze statuten gaat over de leden van onze vereniging. Woonmeij werkt met een huishoudelijk reglement. Hierin wordt de toelatingsprocedure beschreven voor nieuwe leden van Woonmeij. Wat dit precies inhoudt leest u hier. Huurt u van Woonmeij en wilt u lid worden? Dan vindt u hier het aanmeldingsformulier.

Algemene ledenvergadering

Hoofdstuk III van onze statuten gaat over de algemene ledenvergadering.

Minstens twee keer per jaar organiseert Woonmeij een algemene ledenvergadering. De Raad van Commissarissen vraagt de algemene ledenvergadering om advies uit te brengen over een aantal onderwerpen. Ook heeft de algemene ledenvergadering de taak om aan de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. Wij vinden het belangrijk dat onze leden meedenken over het beleid. Daarom gaat de Raad van Commissarissen met de algemene ledenvergadering over bijvoorbeeld het ondernemingsplan in gesprek.

De volgende algemene ledenvergadering van Woonmeij vindt plaats op woensdag 26 juni 2024

Op de agenda staat dan het jaarverslag over 2023 en er zal teruggeblikt worden op de themabijeenkomsten en de oprichting van Thuispoort. Onze leden krijgen begin juni een uitnodiging voor deze vergadering.

Bestuur

De directeur-bestuurder, Mark Wonders, leidt de vereniging Woonmeij.  

Bestuursreglement

Hoofdstuk V van onze statuten gaat over het bestuur. Verder staan de zakelijke afspraken tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen in het bestuursreglement. Ook de werkafspraken staan in dit reglement. De bevoegdheden van de directeur-bestuurder staan opgenomen in de procuratieregeling. Ook de bevoegdheden van de andere medewerkers van Woonmeij staan hierin opgenomen. De heer Wonders heeft in het kader van statutaire en governance bepalingen geen relevante te vermelden nevenfuncties.

Raad van Commissarissen

De bestuurder leidt Woonmeij. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de taakinvulling van de directeur-bestuurder. Bovendien is de raad sparringpartner voor de bestuurder. 

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat vanaf 1 januari 2022 uit de volgende 5 personen:

  • Jaap Liebregt, voorzitter
  • Harry Salemink, vice-voorzitter
  • Anita van Hezik
  • Kees van Uden
  • Pascale Bartels

Benieuwd naar de achtergrond van onze commissarissen? Klik dan hier.

 

Reglement Raad van Commissarissen

Hoofdstuk VI van onze statuten gaat over de Raad van Commissarissen. Verder staan in het reglement Raad van Commissarissen de werkafspraken.

Rooster van aftreden

U vindt hier het rooster van aftreden van onze Raad van Commissarissen.

Profielschets

U vindt hier de profielschets van onze Raad van Commissarissen.

Adviescommissies

Ter ondersteuning van het toezicht heeft de Raad van Commissarissen twee adviescommissies.

De audit- en vastgoedcommissie heeft de financiële zaken van Woonmeij als aandachtsgebied.
Lees hier het reglement audit- en vastgoedcommissie.

De selectie-/remuneratiecommissie heeft de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen als aandachtsgebied.
Lees hier het reglement selectie-/remuneratiecommissie.

Visie

Bestuur en Raad van Commissarissen hebben hun visie op toezicht en bestuur vastgelegd in een gelijknamig document.

Beloningsbeleid

De Raad van Commissarissen doet jaarlijks verslag van het beloningsbeleid en de beloning van bestuur en Raad van Commissarissen in het vorige boekjaar.

In het jaarverslag 2022 vindt u onder 3.3.5 informatie over de bezoldiging van het bestuur. Paragraaf 3.4.3 geeft informatie over de bezoldiging van de leden van de RvC