Governancecode woningcorporaties

Woonmeij is lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Wij onderschrijven de Governancecode woningcorporaties 2020 die aan het lidmaatschap van Aedes is verbonden.

De Governancecode laat zien:

  • waarvoor wij staan;
  • waarop wij aanspreekbaar zijn;
  • dat wij kwaliteit bieden:
  • en dat we ons willen verantwoorden.
Inhoud en doel van de Governancecode

De Governancecode kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien. Elk principe is uitgewerkt in een aantal bepalingen.

Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waar het gaat over waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. 

Principe 2 behandelt de manier waarop bestuur en Raad van Commissarissen aanspreekbaar zijn op resultaten. 

Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en Raad van Commissarissen.

Principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen.

Tenslotte besteedt principe 5 aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.

Pas toe of leg uit

De principes zijn in de Governancecode concreet uitgewerkt in bepalingen. Hieraan dienen corporaties zich te houden. In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en Raad van Commissarissen te bevorderen is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk. Hiervoor geldt ‘pas toe’. Dit staat in de code bij de bepalingen aangegeven. Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op inzichtelijke wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt.

Woonmeij

Woonmeij wijkt bij geen enkele bepaling van de Governancecode af.