Visitatie

Op basis van de Woningwet laten corporaties eens per vier jaar hun volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties beoordelen. Dit noemen we visiteren en gebeurt door een onafhankelijk bureau. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en Raad van Commissarissen. Onderdeel van deze visitatie is de naleving van de Governancecode.

U vindt hier het visitatierapport 2021 over de periode 2017 t/m 2020. Hierin is opgenomen de bestuurlijke reactie op het rapport. Wij bespreken en delen het visitatierapport met belanghouders. De uitkomsten van het visitatierapport gebruiken wij onder andere om ons Koersplan te actualiseren.